Angel.lew

19 tekstów – auto­rem jest An­gel.lew.

Gdy­bym nie była tak naiw­na, nie pot­ra­fiłabym cie­szyć się z te­go, co mnie spo­tyka. Za­ryzy­kuję i znów będę naiw­na, aby przeżyć ko­lej­ne chwi­le szczęścia. W końcu te "chwi­le" za­mienią się na "wieczność". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2015, 00:45

Po roz­sta­niu zab­rał moją duszę i ser­ce. Zos­tałam pus­ta, bo to On tworzył mo­je wnętrze. Był ma­larzem tworzącym swe dzieło, lecz zos­tało niedo­kończo­ne przez moją niecier­pli­wość i głupotę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2012, 21:54

Is­kra boża toczy walkę z lo­dem obojętności w moim sercu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 marca 2012, 20:59

Pułapka

Zam­knięty krąg,
La­birynt, z które­go nie ma wyjścia,
Pułap­ka, w której zos­tałam zamknięta,
Myśli się po­gubiły w tym chaosie emocji,
Gra­nice zos­tały prze­sunięte, aby w pew­nym momencie
Po pros­tu zniknąć,
Tak, jak gdy­by nig­dy ich nie było...

Złama­ne obietnice,
Nies­pełnione prośby,
Uczu­cia głębo­kie nie mające przyszłości,
Dop­ro­wadzają do zgu­by duszę,
A po­tem ciało,
Żeby na ko­niec zos­ta­wić na dnie,
Sa­mot­ności i niezrozumienia. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 lutego 2012, 22:00

Naszą maskę może zdjąć je­dynie praw­dzi­wy przyjaciel... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 marca 2011, 20:12

Są ludzie sil­ni i ludzie słabi. Nie ma ludzi po­między. Siła cha­rak­te­ru mówi o człowieku już bar­dzo dużo. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 marca 2011, 22:08

I przychodzi ta­ki dzień w ro­ku, gdy od­czu­wamy sa­mot­ność bar­dziej, niż kiedy indziej. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 14 lutego 2011, 22:04

Chciałabym być tą wyb­ranką lo­su i móc cofnąć czas. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 lutego 2011, 21:00

Zaw­sze naj­więcej te­matów do roz­mo­wy jest, gdy trze­ba się pożegnać. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 11 lutego 2011, 15:58

A wy­dawało mi się, że ją znam... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 lutego 2011, 21:32
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Angel.lew

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

31 stycznia 2015, 00:45Angel.lew do­dał no­wy tek­st Gdybym nie była tak [...]